Size Özel Reklam

Kira Sözleşmesi

 Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi profesyonel bir destek almak suretiyle uzman bir avukat nezaretinde hazırlandığında ileride meydana gelmesi olası pek çok problem tedbir alınmış olur. Aynı şekilde, uygulamada da sıkça görüleceği üzere kira sözleşmesi örneği alınarak ve herhangi bir uzman yardımı olmaksızın hazırlandığında hak ve menfaat kayıpları yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Bu itibarla kira sözleşmesi hazırlanırken ya da hazırlanmış bir kira sözleşmesi düzenlenirken avukat desteği almak oldukça isabetli olacaktır.

Kira sözleşmesinin yasal dayanağı Türk Borçlar Kanunudur. Kiraya verenin, bir şeyin kullanılmasını veya kullanılmayla beraber yarar sağlanmasını kiralayana bıraktığı sözleşmedir. Sözleşme gereği kiralayan, kiracı ile arasında hür iradeleri ile kararlaştırdıkları kira bedelini ödemekle borçludur.

Kiraya veren tarafın, kiralanan şeyi, kiracı ile kararlaştırdıkları tarihte ve sözleşmede amaçlanan kullanıma uygun biçimde teslim etme ve sözleşmenin geçerli olduğu müddetçe bu durumu korumakla borçlu olduğu bilinmelidir.

Kira Sözleşmesi İçeriğinde Nelere Yer Verilmelidir?

Kira sözleşmesi içeriği muntazam olmalıdır. Her bir hususun net bir dille yer aldığı sözleşmeler hem ileride yaşanabilecek çekişmelerin anında çözümü için hem de harici problemlere mahal vermemek için idealdir. O halde, kira sözleşmesi içeriğinde nelere yer verilmelidir?

·        Sözleşme içeriğinde sözleşme taraflarını adı, soy adı, T.C. Kimlik numaraları, adres bilgileri ve kiralanan taşınmazın adres bilgisi yer almalıdır.

·        Kira sözleşmesinin, tarafların adını, soy adını, T.C. kimlik numaralarını ve adreslerini ihtiva etmesi, sözleşmeden doğan problemlerde ilk başvurulacak kaynağın tebligatlar veya yazılı bildirim olması nedeniyle kıymetlidir. Mevcut problemin kısa zamanda çözülmesi için iletişim ve adres bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önemlidir.

·        Kiralanan taşınmaza dair adresi bilgileri, kiralanan taşınmazın tespiti açısından sözleşme içerisinde yer almalıdır.

·        Kira kontratı içeriğinde yer verilmesi gereken konulardan olan; kira sözleşmesinin ne zaman imzalandığı, kiranın başlama ve sona erme tarihi bilgilerine de yer verilmelidir. Sözleşmenin başlama ve son bulma tarihleri oldukça önemlidir. Zira gerek taşınmazın tahliyesi itibariyle gerekse tarafların birbirlerine karşı hak ve yükümlülüğü itibariyle sözleşmenin başlangıç ve sona erme tarihleri referans alınır.

·        Kira kontratı hazırlanırken aylık ve yıllık kira bedeline muhakkak yer verilmelidir. Zira kira artış oranı gibi hususlar bu bedel üzerinden belirlenecektir. Bedelin hangi koşullarda ve tarihlerde ödeneceği konusu da açıkça düzenlenmelidir.

·        Bir üst paragrafta ifade edildiği üzere kira artış oranı, sözleşme içerisinde yer verilmesi gereken önemli hususlardandır. Kira artış oranı ile anlaşılan kira bedeline ne oranda artış yapılacağı belirlenir.

·        Kiraya konu edilen taşınmazın kullanılma amacı ve nasıl kullanılacağı da sözleşmede bulunması gereken bir diğer konudur. Bu husus, kiralananın, sözleşmede düzenlenen amacın dışında kullanılması halinde sözleşmeye aykırılık halinden bahsedilebilmesi adına muhakkak yer almalıdır.

·        Taşınmazı kiralayandan alınan ve daha sonra iade edilen depozito, bir diğer ifade ile güvence bedelinin miktarı da sözleşmede yer almalıdır. Sözleşmenin feshedilmesi durumunda sözleşmede bulunan koşullara göre depozito bedelinin hangi şartlarda ve ne şekilde iade edileceği ile birlikte miktar, tarih ve banka hesap bilgileri gibi hususlar yazılmalıdır. Bu sayede güvence ödemesine ilişkin çekişme yaşanmasının önüne geçilebilir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira sözleşmesi, kiralananın ne maksat ile kullanılacağına göre farklı şekillerde hazırlanır. Uygulamada sıkça karşılaşılan iş yeri kira sözleşmesi şu şekilde hazırlanır:

·        Kira bedeli ile birlikte bu bedelin ne zaman ödeneceği net bir tarih ifade etmek suretiyle açıkça yazılmalıdır.

·        Kiraya konu edilen yerin metrekare cinsinden ne kadar bir alana sahip olduğu da sözleşme içerisinde belirtilebilir.

·        Anlaşılan iş yeri kira bedelinin banka ya da PTT üzerinden yatırılması gerekir.

·        Kiralanan taşınmaza dair vergi, aidat ve sair ödemelerin kim tarafından ifa edileceğinin kararlaştırılmasında yarar vardır.

·        Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar ve varsa ceza şartın etraflıca ve net biçimde eklenmesi önemlidir.

·        Alt kiralama hususu da, kiraya veren alt kiralama hususuna taraftar değilse bu konu da sözleşmeye eklenmelidir.

·        Kefile ve kefalete ilişkin bilgilere de yer verilmelidir.

·        Kural gereği şekle tabi olmayan kira sözleşmesi eğer iş yeri için yapılıyorsa bu durumda yazılı olma şartı aranmaktadır.

Oturmak maksadı ile kiralanan bir eve dair yapılacak kira sözleşmesinde yani konut kira sözleşmesinde yer verilmesi gereken hususlar ise şu şekildedir:

·        Kiralanan yerin adresi ve cinsi ifade edilmelidir.

·        Kiralayan ve kiracının adı, soy adı ve T.C. Kimlik numaraları doğru ve eksiksiz biçimde yer almalıdır. Bu husus önemlidir zira yanlış ya da eksik bilgiden kaynaklı mağduriyet yaşanması olasıdır. Söz gelimi su, doğal gaz ve elektrik gibi abonelerin açılması sürecinde problemler yaşanabilir.

·        Kira kontratına imza atan kiracı, herhangi bir olumsuz durum ile karşı karşıya kalmamak ve mağdur olmamak için karşı tarafın mülk sahibi olduğunu teyit etmelidir.

·        Sözleşme içerisinde ifade edilmesi önemli bir diğer konu ise kira bedelinin ödenme aralığıdır. Kira tutarının hangi zaman aralığında ve ne şekilde ödeneceği yer almalıdır.

·        Tarafların gelecekte herhangi bir çekişme yaşamaması adına yıllık kira artış oranının da sözleşmede kararlaştırılmasında fayda vardır.

·        Depozito, güvence ödemesi ifade edilmelidir.

·        Kiralanan ev şayet eşyalı ise bu durumda demirbaşlar ve mevcut durumları da sözleşmede yer almalıdır.

İfade edilen hususlar dışında taraflar şahsi hak ve menfaatlerini muhafaza etmek adına anlaştıkları başkaca konuları, özel hükümler olarak sözleşme metnine yazabilirler. Hazırlanan sözleşmenin hüküm doğurabilmesi için tarafların kabul mahiyetinde attığı ıslak imzaları da yer almalıdır.

Kira Sözleşmesi Hangi Hallerde Geçersizdir?

Kira sözleşmesinin, sözleşme taraflarınca sil kişiler olarak imzalanması gerekir. Sözleşme taraflarından kiraya verenin hakikaten mülk sahibi, kiracının ise gerçekten kiralayan olması önemlidir. Aksi takdirde sözleşmenin geçersiz olacağı bilinmelidir. Ancak tarafların vekalet vermesi halinde bu işlemi tamamlayabileceğini de belirtmek gerekir. Zira bu durumda sözleşmenin geçersiz olmadığı açıktır.

Bir üst paragrafta ifade edilen hususlar olması gerektiği gibi olmayabilir. Bu gibi hallerde kiraya verenin iptal davası açma hakkı bulunur. Bu itibarla kiracıların son derece dikkatli olması önemlidir. Zira kişi kendisini hiç beklemediği bir suç ile, dolandırıcılık suçunun tarafı olarak bulabilir.

6 Aylık Kira Sözleşmesi

Uygulamada merak edilen soruların başında “6 aylık kira sözleşmesi yapılabilir mi?” sorusu yer alır. Kira sözleşmeleri belirsiz süreli yapılabileceği gibi belirli bir süre için de düzenlenebilir. Belirli süreli sözleşmelerde yasaca düzenlenen asgari ve azami bir süre sınırı bulunmaz. Yani Türk Borçlar Kanunu bu hususta ne bir alt sınır ne de üst sınır çizmiştir. Bu itibarla sürenin belirlenmesinde sözleşme serbestisi ilkesi uygulanır. Bir diğer ifade ile tarafların hazırladığı kira sözleşmesinin geçerli kabul edileceği süre yine tarafların hür iradeleri ile belirlenir.

Kira Sözleşmesinde Avukat Önemi

Kira sözleşmesi, metin içerisinde izah edildiği üzere oldukça hassas ve net biçimde hazırlanmalıdır. Bunun yanı sıra kira sözleşmesi ve kira alacaklarının takibi ve icrası ile ilgili işlem ve uyuşmazlıklarda hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına hukuki danışmanlık talep etmek oldukça yararlı olacaktır.

  1. "İsimsiz" olarak yorum yapmak için "Yorumlama Biçimi" bölümünden "ANONİM"i seçin.
  2. Takma adla yorum yapmak için "ADI/URL"yi seçerek herhangi bir isim yazın.
  3. Kendi isminizle yorum yapmak için GOOGLE hesabını seçin.
  4. Lütfen yorum yazarken yazım ve noktalama kurallarına uyun.
  5. Hakaret, küfür ve link içeren yorumlar onaylanmayacak veya onaylansa bile silinecektir.
  6. Yorumunuza cevap yazıldığında size e-posta gönderilmesini istiyorsanız BENİ BİLGİLENDİR kutucuğunu işaretleyiniz.